[HN, HCN] Chuyên viên Kinh doanh Cấp cao

Chung thông tin Tên vị trí Chuyên viên Kinh doanh Cấp cao Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Báo cáo tiếp theo Giám đốc khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn mà Công ty giao dịch; Tìm kiếm và phát triển mạng […]

[HN, HCM] Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên quan hệ Khách hàng cá nhân Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Báo cáo tiếp theo Giám đốc khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn mà Công ty giao dịch; Tìm kiếm và phát […]

[HN, HCM] Chuyên viên Tư vấn Tài chính

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Tư vấn Tài chính Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Báo cáo tiếp theo Giám đốc khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn mà Công ty giao dịch; Tìm kiếm và phát triển mạng […]

[HN, HCM] Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng Ưu tiên Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Báo cáo tiếp theo Giám đốc khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn mà Công ty giao dịch; Tìm kiếm […]

[HN, HCM] Chuyên viên Kinh doanh

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Kinh doanh Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Báo cáo trực tiếp Giám đốc khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn mà Công ty giao dịch; Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách […]

[HN, HCM] Giám Đốc Khu Vực

Thông tin chung Tên vị trí Giám đốc khu vực Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Báo cáo trực tiếp Giám đốc Vùng Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Xây dựng đội ngũ chuyên gia Quản lý tài sản chất lượng và hiệu quả. Triển khai thực hiện các mục […]

[HN, HCM] Chuyên Gia Quản Lý Tài Sản

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên gia quản lý tài sản Tên phòng/ban Khối kinh doanh Báo cáo trực tiếp Giám đốc khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn mà Công ty giao dịch; Tìm kiếm và phát triển mạng […]