Trưởng phòng Xử lý nợ

Thông tin chung Tên vị trí Trưởng phòng Xử lý nợ Tên phòng/ban Phòng Xử lý nợ Báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn mà Công ty giao dịch; Tìm kiếm và phát triển mạng lưới […]

Chuyên Viên Xử Lý Nợ

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên Viên Xử Lý Nợ Tên phòng/ban Phòng Xử Lý Nợ Báo cáo trực tiếp Trưởng/Phó Phòng Xử Lý Nợ Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Trực tiếp triển khai việc xử lý các khoản nợ thuộc hệ thống EMIR Trực tiếp tham […]