Chuyên viên Lập trình Back end

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên lập trình Back end Tên phòng/ban Khối Công nghệ thông tin Trực tiếp báo cáo Phụ trách Khối Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các […]