Chuyên viên Cao cấp Pháp chế

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Cao Cấp Pháp chế Tên phòng/ban Phòng Pháp chế Trực tiếp báo cáo Quản lý trực tiếp Địa điểm làm việc Trụ sở chính Nhiệm vụ Soạn thảo, chuẩn bị và quản lý hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với […]