Trưởng phòng Thẩm định

Thông tin chung Tên vị trí Trưởng phòng Thẩm định Tên phòng/ban Phòng Thẩm định Trực tiếp báo cáo Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc Địa điểm làm việc Trụ sở chính Nhiệm vụ Xây dựng, triển khai các quy định, quy trình liên quan đến thẩm định tín dụng, thẩm định giá, thẩm định […]

Cộng tác viên Tài chính

Thông tin chung Tên vị trí Cộng tác viên Tài chính Tênphòng ban Phòng Tài chính Trực tiếp báo cáo Trưởng phòng Tài chính Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Tư vấn giải pháp thu xếp vốn cho Doanh nghiệp   Nhiệm vụ STT Nhiệm vụ trọng tâm Tỷ […]