EMIR tiên phong và kiến tạo phát triển chuỗi các dịch vụ tài chính được thiết kế riêng theo nhu cầu của khách hàng: M&A mua bán sáp nhâp, đàu tư tài chính, tư vấn chiến lược, tư vấn tài chính và quản lý tài sản cá nhân.

M&A
mua bán sáp nhập

Đầu tư
tài chính

Tư vấn
chiến lược

Tư vấn tài chính
và quản lý tài sản cá nhân.