Chuyên viên Nhân sự

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Nhân sự Tên phòng/ban Khối Hành chính Nhân sự Báo cáo trực tiếp Giám đốc Khối & Trưởng phòng Địa điểm làm việc Trụ Sở Chính Vai trò và mục tiêu Đảm bảo công tác nghiệp vụ về tiền công tiền lương, chế độ chính sách, quan […]

Phó Phòng Pháp Chế

Thông tin chung Tên vị trí Phó phòng Pháp chế Tên phòng/ban Phòng Pháp chế Báo cáo trực tiếp Trưởng phòng Pháp chế Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Giải quyết các vấn đề pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp Nhiệm vụ Tham gia trực tiếp tố […]

Trưởng phòng Xử lý nợ

Thông tin chung Tên vị trí Trưởng phòng Xử lý nợ Tên phòng/ban Phòng Xử lý nợ Báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn mà Công ty giao dịch; Tìm kiếm và phát triển mạng lưới […]

Giám Đốc Khu Vực

Thông tin chung Tên vị trí Giám đốc khu vực Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Báo cáo trực tiếp Giám đốc Vùng Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Xây dựng đội ngũ chuyên gia Quản lý tài sản chất lượng và hiệu quả. Triển khai thực hiện các mục […]

Chuyên viên/Nhân Viên Tuyển Dụng

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên/Nhân viên Tuyển dụng Tên phòng/ban Phòng Tuyển dụng Báo cáo trực tiếp Trưởng phòng Tuyển dụng Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Hỗ trợ công tác tuyển dụng của Công ty Nhiệm vụ STT Nhiệm vụ trọng tâm Tỷ lệ 1 […]

Chuyên Viên Quản Trị Dữ Liệu Hệ Thống

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Quản trị dữ liệu hệ thống Tên phòng/ban Trung tâm Thúc đẩy bán & QLKD, Khối Quản lý Kinh doanh Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Xây dựng và quản trị hệ thống dữ liệu, báo cáo. Xây dựng các công […]

Nhân Viên Thẩm Định

Thông tin chung Tên vị trí Nhân viên Thẩm Định Tên phòng/ban Phòng Thẩm Định Báo cáo trực tiếp Trưởng phòng Thẩm Định Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Hỗ trợ cho Trưởng phòng Thẩm định trong công tác Thẩm định tài sản đảm bảo nhằm cân bằng giữa […]

Trưởng phòng Phát triển đối tác

Thông tin chung Tên vị trí Trưởng phòng Phát triển đối tác Tên phòng/ban Phòng Phát triển đối tác Báo cáo trực tiếp Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu – Tư vấn giải pháp tài chính tổng thể cho khách hàng cá nhân […]

Chuyên viên Lập trình Back End

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Lập trình Back End (.NET) Tên phòng/ban Khối công nghệ thông tin Báo cáo trực tiếp Giám đốc khối Địa điểm làm việc Trụ sở chính Nhiệm vụ Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và mã hóa và gỡ lỗi các […]

Chuyên viên Kinh doanh

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Kinh doanh Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Báo cáo trực tiếp Giám đốc khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chuẩn mà Công ty giao dịch; Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách […]