ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.1. Điều khoản, điều kiện giao dịch này quy định về việc quản lý, khai thác và sử dụng dịch vụ của các đối tác liên kết được cung cấp trên ứng dụng EMIR APP thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn  Đầu tưEMIR (“EMIR”).

1.2. Điều khoản, điều kiện giao dịch này áp dụng đối với các Khách hàng truy cập, mở tài khoản, sử dụng dịch vụ trên ứng dụng EMIR APP do EMIR cung cấp.

ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA

2.1. EMIR: có nghĩa Công ty Cổ phần Tập đoàn  Đầu tưEMIR, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110004416 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/05/2022.

2.2. Khách hàng: có nghĩa là các cá nhân/tổ chức truy cập, mở tài khoản, sử dụng dịch vụ và thực hiện giao dịch trên ứng dụng EMIR APP do EMIR cung cấp.

2.3. Đối tác: có nghĩa là các cá nhân/tổ chức có hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ hợp pháp đã ký kết hợp đồng hợp tác với EMIR và được EMIR đồng ý cho phép sử dụng ứng dụng EMIR APP do EMIR cung cấp.

2.4. Dịch Vụ: có nghĩa là dịch vụ cho phép Khách hàng truy cập, quản lý, cập nhật các thông tin, thực hiện các giao dịch trực tuyến trên ứng dụng EMIR APP. Các dịch vụ trực tuyến do EMIR cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ cụ thể sau: truy cập, tra cứu thông tin, đưa ra các quyết định hoặc thực hiện các giao dịch bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng EMIR APP. Khách hàng sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu do EMIR cấp để truy cập hệ thống và sử dụng dịch vụ.

2.5. Giao dịch: có nghĩa là các giao dịch được thực hiện bởi Khách hàng thông qua việc sử dụng Dịch vụ của các đối tác và EMIR cung cấp cho Khách hàng.

2.6. Ứng dụng (APP): là ứng dụng phần mềm có tên EMIR APP hoặc một tên khác được thay đổi tuỳ từng thời kỳ (nơi có lưu giữ Bản Điều Kiện và Điều Khoản này), thuộc sở hữu của EMIR và do EMIR hoặc một đơn vị khác do EMIR ủy quyền quản lý, khai thác nhằm hỗ trợ mọi mặt về thông tin, giao dịch của Khách hàng và các nhà đầu tư khác.

2.7. Tài khoản đăng nhập (User): có nghĩa là tên truy cập do Khách hàng đăng ký thành công với EMIR để truy cập và sử dụng dịch vụ. Khách hàng tại đây đồng ý cho phép EMIR khởi tạo Tài khoản đăng nhập cho Khách hàng thông qua việc sử dụng dữ liệu thông tin Khách hàng từ tài khoản EMIR. 

2.8. Mật khẩu truy cập: có nghĩa là dãy các ký tự mà Khách hàng đăng ký thành công để truy cập vào Ứng dụng và thực hiện giao dịch. Mật khẩu truy cập lần đầu do EMIR cung cấp, Khách hàng có quyền đổi mật khẩu.

2.9. Mã OTP (One time password): có nghĩa là mật khẩu sử dụng một lần do Ứng dụng tự động cung cấp cho Khách hàng bằng tin nhắn (SMS) gửi tới số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với EMIR, sử dụng trong việc xác thực giao dịch.

2.10. Hợp Đồng: Có nghĩa là các văn bản thỏa thuận cụ thể về việc giao dịch được ký kết giữa các đối tác cung cấp dịch vụ/sản phẩm và Khách hàng, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế và các văn bản kèm theo. Hợp Đồng được các bên xác lập qua ứng dụng EMIR APP hoặc được ký trực tiếp tùy thuộc lựa chọn của Khách hàng và được đối tác đồng ý.

2.11. Khoản Giao dịch: có nghĩa là số tiền giao dịch cùng các quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh từ hoặc liên quan đến số tiền góp vốn theo quy định tại Hợp Đồng. 

2.12. Ngày Làm Việc: Là ngày mà EMIR và các đối tác mở cửa và hoạt động bình thường, ngoại trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày nghỉ hoán đổi/nghỉ bù theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

3.1. Khi khởi tạo tài khoản trên APP, trường hợp Khách hàng bấm lệnh chọn sử dụng các thông tin cá nhân tại các tài khoản khác trên EMIR APP hoặc của bên thứ ba (ví dụ như thông tin cá nhân từ tài khoản ngân hàng) để khởi tạo tài khoản trên APP, thì Khách hàng đồng ý cho phép EMIR được thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng từ tài khoản khác của EMIR hoặc của bên thứ ba cho mục đích khởi tạo tài khoản trên APP.

3.2. Giao dịch của Khách hàng và các đối tác cung cấp sẽ chỉ được chấp nhận khi được thực hiện bằng Tài khoản đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng và yêu cầu thực hiện giao dịch đã được gửi tới hệ thống xử lý của EMIR. EMIR sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo việc cung cấp Dịch vụ qua phương tiện điện tử không bị ngắt hoặc không gặp lỗi.

3.3. EMIR và các đối tác liên kết có quyền chấm dứt/từ chối việc thực hiện giao dịch khi phát sinh các sự kiện được liệt kê dưới đây:

a) Khách hàng vi phạm quy định của đối tác hoặc EMIR hoặc của pháp luật có liên quan; hoặc

b) Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc

c) Các trường hợp liên quan để giả mạo và rủi ro; hoặc

d) Khi lợi ích của EMIR/Khách hàng/Bên thứ ba có thể bị tổn hại hoặc có gian lận; hoặc

e) Trường hợp EMIR tạm ngưng dịch vụ để bảo trì, hoặc khi phát hiện Khách hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch.

3.4. Khách hàng tự đảm bảo quá trình thực hiện giao dịch của mình là chính xác và đầy đủ.

3.5. Trong quá trình sử dụng các dịch vụ trên APP, Khách hàng đồng ý nhận thư điện tử, tin nhắn với mục đích quảng cáo, thông báo sản phẩm dịch vụ và /hoặc bất kỳ thông tin nào khác từ các đối tác cung cấp và từ EMIR. EMIR thực hiện việc gửi thư điện tử, tin nhắn cho Khách hàng với nội dung, số lượng, thời điểm, thời hạn và các yếu tố khác theo toàn quyền quyết định của EMIR, phù hợp với mục đích và nội dung của dịch vụ mà các đối tác và EMIR cung cấp.

3.6. Ngay sau mỗi lần Khách hàng chuyển tiền giao dịch thành công đến tài khoản đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ, EMIR sẽ chịu trách nhiệm thay mặt đối tác cung cấp gửi xác nhận đã thanh toán (“Xác Nhận Thanh Toán”) qua thư điện tử của Khách hàng đã đăng ký với EMIR và được đăng tải thông tin lên tài khoản cá nhân tương ứng của Khách hàng trên APP. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi tại Xác Nhận Thanh Toán và kịp thời thông báo cho EMIR để điều chỉnh nếu có sai sót.

3.7. Bằng việc truy cập và sử dụng APP, Khách hàng có quyền tra cứu đầy đủ các thông tin có liên quan tới Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng. 

3.8. Giao dịch không hủy ngang:

a) Khách hàng không hủy, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên APP bằng user và mật khẩu của Khách hàng, trừ khi tính năng chỉnh sửa hoặc huỷ giao dịch được cung cấp trên APP. Trường hợp có nhầm lẫn mà Khách hàng muốn chỉnh sửa hoặc hủy yêu cầu thực hiện giao dịch của mình, EMIR sẽ chỉ xem xét với điều kiện:

 Yêu cầu hủy Giao dịch được gửi đến EMIR ngay lập tức sau khi Khách hàng thực hiện giao dịch; và

 Đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ xác nhận với EMIR chưa ghi nhận và/hoặc chưa xử lý giao dịch đầu tư trên hệ thống của mình.

Việc hủy giao dịch không làm ảnh hưởng bất lợi tới lợi ích của EMIR cũng như lợi ích của bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

b) Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện sẽ được EMIR coi là có giá trị và không hủy ngang. Các giao dịch đã thực hiện được coi là Khách hàng cam kết, chấp thuận là giao dịch do Khách hàng là người duy nhất thực hiện, EMIR không chấp nhận bất cứ sự ủy quyền nào khác cho bên thứ ba.

ĐIỀU 4. CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Khách hàng theo đây cam kết vào bảo đảm rằng:

4.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch.

4.2. Cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật cho EMIR nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mọi Giao Dịch được thực hiện theo đúng thông tin nhận dạng Khách hàng đều được coi là Giao Dịch của Khách hàng. EMIR sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Khách hàng không tuân thủ quy định này.

4.3. Cung cấp thông tin liên hệ (bao gồm email, số điện thoại, tài khoản ứng dụng nhắn tin OTP, …) chính xác và phải cập nhật cho EMIR trong trường hợp có bất cứ thay đổi nào. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các thông báo của EMIR thông qua các kênh liên hệ đã cung cấp.

4.4. Trừ các nội dung được quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và Hợp Đồng, Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định, chính sách hiện hành của EMIR, trong trường hợp các quy định, chính sách này có thay đổi, EMIR sẽ thông báo cho Khách hàng và công bố công khai trên APP trước khi áp dụng. Khách hàng cam kết sẽ thực hiện theo đúng các quy định, chính sách đã được thay đổi đó.

4.5. Đã nghiên cứu, hiểu rõ và hoàn toàn chấp nhận các quy định, quyền và nghĩa vụ trong Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch. Khách hàng đã tính toán, phân tích và hiểu rõ về các đối tác cung cấp sản phẩm, hiểu rõ về các sản phẩm, tính hiệu quả và các rủi ro tiềm tàng.

4.6. Khách hàng đồng ý chuyển khoản cho các đối tác cung cấp sản phẩm dịch vụ trước ngày kết thúc thời hạn chuyển tiền của mỗi Giao dịch (như công bố trên ứng dụng EMIR APP). Trường hợp, Khách hàng chậm trễ hoặc chuyển không đầy đủ tiền (Giá trị Hợp đồng) thì đối tác có quyền từ chối giao dịch hoặc điều chỉnh lại thời hạn Hợp đồng tương ứng.

4.7. Bằng việc ký vào Hợp Đồng, Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng trước khi xác lập Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch:

Khách hàng đã được các đối tác cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm, bao gồm không giới hạn các thông tin về quyền lợi; trình tự và thủ tục; phương thức tính và chi trả lợi nhuận; loại phí và mức phí áp dụng. 

ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM CỦA EMIR

5.1. Nỗ lực tối đa để đảm bảo duy trì và bảo mật hệ thống 24/7.

5.2. Công khai các thông tin, văn bản pháp lý, tài liệu và hình ảnh liên quan đến sản phẩm của các đối tác cung cấp trên ứng dụng EMIR APP. Mọi thông tin trên ứng dụng EMIR APP liên quan đến sản phẩm là do đối tác cung cấp và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác về mọi khía cạnh trọng yếu.

5.3. Đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng.

5.4. Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng theo quy định của pháp luật;

5.5. Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng một cách kịp thời.

5.6. EMIR sẽ nỗ lực để các thông tin cung cấp cho Khách hàng qua APP là chính xác theo hệ thống máy tính ghi nhận. Tuy nhiên trong các trường hợp vượt quá phạm vi kiểm soát của EMIR, EMIR không đảm bảo mọi thông tin là hoàn toàn chính xác và không có sai sót;.

5.7. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này và các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 6. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC CUNG CẤP SẢN PHẨM

6.1. Cung cấp đầy đủ thông tin, văn bản pháp lý và tài liệu, hình ảnh cần thiết liên quan đến Sản phẩm cung cấp và chương trình thương mại (nếu có) cho EMIR để EMIR thực hiện công khai trên ứng dụng EMIR APP.

6.2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, văn bản pháp lý và tài liệu, hình ảnh đã cung cấp cho EMIR tại thời điểm cung cấp thông tin.

6.3. Nếu có thay đổi thông tin về sản phẩm và điều chỉnh nội dung của chương trình thương mại, đối tác sẽ thông báo kịp thời cho EMIR bằng văn bản trước khi áp dụng.

6.4. Cam kết rằng mọi thông tin do đối tác cung cấp cho EMIR và cho Khách Hàng sẽ đầy đủ và chính xác về mọi khía cạnh trọng yếu và sẽ không chứa bất kỳ thông tin sai lệch nào về một sự kiện quan trọng hoặc sẽ không bỏ qua việc nêu một sự kiện quan trọng cần thiết nếu thông tin đó có liên quan tới quyết định thực hiện ký kết Hợp Đồng Giao Dịch của Khách Hàng.

6.5. Chi trả lợi nhuận và thực hiện cam kết hoàn trả cho Khách hàng theo quy định tại các Hợp Đồng đã ký.

6.6. Đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Hợp đồng.

6.7. Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng theo quy định của pháp luật.

6.8. Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng một cách kịp thời.

6.9. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này và các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

7.1. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của EMIR khi đăng ký và trong quá trình sử dụng tài khoản sử dụng trên APP.

7.2. Chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch đã được thực hiện bằng User và Mật khẩu của Khách hàng và chỉ được hủy, thay đổi Giao dịch nếu được EMIR đồng ý.

7.3. Chịu trách nhiệm bảo mật Mật khẩu và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng chống việc sử dụng trái phép User và Mật khẩu là các phương tiện giúp Khách hàng sử dụng dịch vụ trên APP. Cho mục đích này, Khách hàng cam kết và EMIR đương nhiên hiểu Khách hàng không bao giờ viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý Mật khẩu cho bất kỳ ai tại bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng sẽ có nghĩa vụ huỷ ngay mật khẩu vừa được cung cấp bởi EMIR và tự tạo ra, tự chọn lấy Mật khẩu sử dụng Dịch vụ của mình. EMIR khuyến cáo Khách hàng không chọn Mật khẩu là những số dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại, không lưu Mật khẩu và User tại bất kỳ phần mềm nào có tính năng lưu lại tự động (ví dụ, tính năng “nhớ mật khẩu” hoặc tính năng tương tự trên thiết bị đang sử dụng).

7.4. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống máy tính, điện thoại cá nhân và phần mềm của Khách hàng sử dụng trong việc truy cập các dịch vụ đáp ứng được các tiêu chí tối thiểu để có thể truy cập được dịch vụ.

7.5. Thông báo ngay cho EMIR bằng văn bản những thay đổi về địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc hoặc các thông tin đăng ký khác theo yêu cầu của EMIR;

7.6. Cam kết thực hiện các quy trình về giao dịch điện tử do EMIR quy định.

EPS. Minh Cò, [08/02/2024 3:55 CH]

7.7. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này và các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 8. THÔNG BÁO VÀ ỦY NHIỆM THỰC HIỆN 

8.1. Khách hàng đồng ý việc thực hiện Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và các Hợp Đồng, ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch được thực hiện bởi một, một số hoặc tất cả trong những người thuộc Khách hàng ký tên trên Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và các Hợp Đồng đều có giá trị pháp lý ràng buộc Khách hàng.

8.2. Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho EMIR trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Khách hàng phát sinh bất kỳ sự kiện nào làm thay đổi thông tin liên hệ, thông tin nhân thân, thông tin tài khoản. 

8.3. Mọi thông báo, trao đổi thông tin giữa các đối tác và Khách hàng được thực hiện bằng các hình thức sau:

a) Lập thành văn bản được gửi tới địa chỉ của các Bên được; hoặc 

b) Thông báo qua email, thông báo vào tài khoản, tin nhắn tới số điện thoại mà Khách hàng đăng ký trên ứng dụng EMIR APP, hoặc

c) Thông qua các phương thức trao đổi/thông báo được tạo lập trên Ứng dụng.

8.4. Việc thông báo, trao đổi thông tin liên quan đến Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và/hoặc Hợp Đồng do một Bên lập và gửi tới Bên kia được coi là đã được nhận nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Văn bản giấy được gửi trực tiếp tại địa chỉ được quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và/hoặc Hợp Đồng.

b) Một Ngày Làm Việc liền ngay sau ngày văn bản giấy được gửi bằng thư bảo đảm hoặc ba Ngày Làm Việc liền sau ngày văn bản giấy gửi đường bưu điện thông thường tới địa chỉ được quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và/hoặc Hợp Đồng.

c) Vào ngày email, tin nhắn của mỗi Bên gửi thành công tới địa chỉ email, số điện thoại của Bên kia.

d) Trao đổi/thông báo đã được tiếp nhận xử lý thành công trên Ứng dụng.

ĐIỀU 9. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trừ trường hợp trách nhiệm bồi thường được miễn trừ theo quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch, Bên vi phạm sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho bên kia không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, kiện tụng, yêu cầu, đánh giá, hay phán quyết đòi quyền lợi, và bất cứ hay tất cả các thua thiệt, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí luật sư, án phí trọng tài chi phí kế toán và các chi phí điều tra trong phạm vi pháp luật cho phép) phải chịu phát sinh liên quan tới bất cứ hoạt động, hành động hay thiếu sót nào của Khách hàng bồi thường hay bất cứ nhân viên, đại lý và trong việc thực thi các quyền của Khách hàng bồi thường hay việc thực hiện hay tuân thủ các trách nhiệm của Khách hàng bồi thường theo bản hợp đồng này. Thông báo ngay phải được đưa ra đối với bất cứ yêu cầu nào, và bên đang đưa ra bồi thường sẽ có sự kiểm soát bất cứ việc bảo vệ hay thanh toán nào.

ĐIỀU 10. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

10.1. Khi được các đối tác cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thông qua ứng dụng EMIR APP theo quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này, Khách hàng thừa nhận đã biết, nhận thức rõ và được đối tác giải thích về các khả năng xảy ra tổn thất có thể gặp phải trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ trên APP, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro công nghệ, rủi ro kỹ thuật, trục trặc mạng tin học, lỗi phát sinh trong hệ thống máy móc, thiết bị,, sự gian lận, giả mạo, cẩu thả, nhầm lẫn bởi con người trong việc sử dụng mật khẩu, thiết bị bảo mật, thẩm quyền giao dịch. Trừ những trường hợp thuộc trách nhiệm của EMIR theo quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện này, Khách hàng thừa nhận và chấp nhận tất cả các rủi ro này, tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố, thiệt hại nào phát sinh và miễn trách nhiệm cho EMIR bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh.

10.2. EMIR được miễn trừ toàn bộ nghĩa vụ bồi thường đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra cho Khách hàng nếu các thiệt hại hoặc tổn thất đó phát sinh không do lỗi của riêng EMIR.

ĐIỀU 11. BẢO MẬT THÔNG TIN

EPS. Minh Cò, [08/02/2024 3:55 CH]

11.1. “Thông Tin Bảo Mật” được hiểu là các điều khoản của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và mọi thông tin bằng miệng hoặc bằng văn bản được trao đổi giữa các Bên liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch, trừ các thông tin được phép cung cấp chấp thuận bằng văn bản của EMIR và đối tác.

11.2. Các bên cam kết chỉ sử dụng Thông Tin Bảo Mật cho mục đích thực hiện Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và không tiết lộ, bất kể trực tiếp hay gián tiếp, Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ bên thứ tư nào ngoại trừ thông tin: (a) đang hoặc sẽ thuộc phạm vi công cộng (ngoại trừ thông qua việc tiết lộ trái phép của Bên nhận); (b) có nghĩa vụ tiết lộ theo luật pháp hoặc quy định hiện hành, lệnh của tòa án hoặc các cơ quan chính phủ khác; hoặc (c) được yêu cầu tiết lộ bởi bất kỳ Bên nào cho các cổ đông, người giới thiệu pháp lý hoặc cố vấn tài chính của mình về giao dịch dự tính dưới đây, với điều kiện là các cổ đông, giới thiệu pháp lý hoặc cố vấn tài chính sẽ bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật tương tự như quy định trong các nghĩa vụ bảo mật Phần này; (d) Cung cấp các thông tin của Khách hàng cho chủ đầu tư để thực hiện mục đích đầu tư khi Khách hàng lựa chọn thực hiện quyền mua bất động sản.

11.3. Hai bên cam kết áp dụng tất cả biện pháp cần thiết để đảm bảo Thông Tin Bảo Mật được sử dụng theo đúng thỏa thuận tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch, và áp dụng những biện pháp cần thiết để ngăn ngừa việc tiết lộ Thông Tin Bảo Mật. 

11.4. Nghĩa vụ bảo mật Thông Tin Bảo Mật của Các Bên có hiệu lực thêm 05 năm kể từ ngày chấm dứt Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch. Khi chấm dứt nghĩa vụ bảo mật, Các Bên cam kết sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để hủy bỏ toàn bộ Thông Tin Bảo Mật trên cơ sở dữ liệu lưu trữ của mình.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1. Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các Bên có thỏa thuận chấm dứt. Khách hàng chỉ được đề nghị chấm dứt Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo các Hợp Đồng với các đối tác. 

12.2.  Các Bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận trong Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch. Trong quá trình thực hiện, EMIR được quyền sửa đổi nội dung Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này bằng cách thông báo trên ứng dụng. Các sửa đổi này sẽ được thông báo mỗi khi Khách hàng đăng nhập dịch vụ. Việc Khách hàng tiếp tục đăng nhập sau thời điểm hiệu lực của sửa đổi nêu trên có nghĩa là Khách hàng chấp nhận hoàn toàn sửa đổi đó. 

12.3. Trong trường hợp điều khoản nào đó của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch bị vô hiệu theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền hoặc do thay đổi pháp luật thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực với các Bên. Các Bên sẽ bàn bạc, thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung điều khoản đó cho phù hợp dựa trên các điều khoản còn lại của Thỏa Thuận hoặc theo quy định pháp luật. Đối với những vấn đề phát sinh mà Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch không quy định thì sẽ áp dụng quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam để giải quyết.

12.4. Các Bên cam kết thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch. Trường hợp quyền, nghĩa vụ của các Khách hàng bị cản trở và/hoặc không thực hiện được, mọi tranh chấp của hai bên sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là phán quyết duy nhất và có giá trị bắt buộc với các Bên.