Chuyên Gia Quản Lý Tài Sản

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên gia quản lý tài sản Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Giám đốc Khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chí mà Công ty giao; Tìm kiếm và phát triển mạng lưới […]

Giám Đốc Vùng

Thông tin chung Tên vị trí Giám đốc Vùng Tên phòng/ban Khối kinh doanh Trực tiếp báo cáo Phó Tổng Giám đốc Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ Giám đốc Khu vực, Chuyên gia QLTS chất lượng và hiệu quả; Lập kế hoạch […]

Giám Đốc Khu Vực

Thông tin chung Tên vị trí Giám đốc Khu vực Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Giám đốc Vùng Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Xây dựng đội ngũ chuyên gia Quản lý tài sản chất lượng và hiệu quả; Triển khai thực hiện các mục […]

Cộng Tác Viên Kinh Doanh

Thông tin chung Tên vị trí Cộng tác viên Kinh doanh Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Quản lý trực tiếp Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Xây dựng tệp khách hàng tiềm năng Mở rộng mạng lưới kinh doanh   Nhiệm vụ Tìm kiếm khách […]

Thực tập sinh Kinh doanh

Thông tin chung Tên vị trí Thực tập sinh Kinh doanh Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Quản lý trực tiếp Địa điểm làm việc Trụ sở chính Nhiệm vụ Hỗ trợ các cán bộ quản lý kinh doanh trong công việc khai thác, chăm sóc khách hàng Được tham gia các […]

Chuyên viên Kinh doanh Cấp cao

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Kinh doanh Cấp cao Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Giám đốc Khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chí mà Công ty giao; Tìm kiếm và phát triển mạng lưới […]

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên quan hệ Khách hàng cá nhân Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Giám đốc Khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chí mà Công ty giao; Tìm kiếm và phát triển […]

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Tư vấn Tài chính Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Giám đốc Khu vực Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chí mà Công ty giao; Tìm kiếm và phát triển mạng lưới […]

Chuyên viên Kinh doanh (10)

Thông tin chung Tên vị trí Chuyên viên Kinh doanh Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Giám đốc Kinh doanh Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Bảo đảm thực hiện các tiêu chí mà Công ty giao; Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng […]

Giám đốc Kinh doanh (02)

Thông tin chung Tên vị trí Giám đốc Kinh doanh Tên phòng/ban Khối Kinh doanh Trực tiếp báo cáo Giám đốc Vùng Địa điểm làm việc Trụ sở chính Vai trò và mục tiêu Xây dựng đội ngũ Chuyên viên kinh doanh chất lượng và hiệu quả; Triển khai thực hiện các mục tiêu, kế […]